Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M 1J YTD 3J ▼ 5J
Natural Park -nvdr-Ba 1 - 1,85 % -1,79 % -23,61 % 1,85 % 1275,00 % 2650,00 %
Henderson Group plc Cdis 0,72 % 2,94 % 7,69 % 25,00 % 6,06 % 930,93 % 730,61 %
Sino AG 0,72 % 0,72 % -2,80 % 392,04 % -2,80 % 595,00 % 421,58 %
New Pacific Metals Corp. -6,97 % -11,50 % 15,52 % -0,87 % -2,99 % 478,34 % 4485,86 %
VEF A/S 33,81 % 33,81 % 23,18 % 100,00 % 21,57 % 459,40 % 715,79 %
Tudor Gold Corp -1,76 % -5,98 % -18,91 % 183,00 % -16,02 % 431,95 % -
Hesse Newman Capital AG -9,65 % 3,00 % 5,64 % -14,17 % 2,49 % 379,07 % 14,44 %
Kinsale Capital Group Inc 1,22 % -4,05 % -19,42 % 70,26 % -0,60 % 356,04 % -
Tiger Resource Finance plc - 0,00 % 125,00 % 800,00 % 125,00 % 350,00 % 125,00 %
Hypoport AG 3,35 % 7,71 % 10,69 % 67,12 % 8,33 % 331,33 % 921,94 %
Berliner Effektengesellschaft AG -0,72 % 1,47 % 27,78 % 267,02 % 27,78 % 315,66 % 878,58 %
Tradegate AG 6,90 % 10,91 % 48,78 % 273,47 % 39,69 % 301,32 % 1088,31 %
Bank Permata A - -6,79 % 5,59 % 97,39 % -7,93 % 297,37 % 235,56 %
Lang & Schwarz AG 1,81 % 12,85 % 49,83 % 552,11 % 45,93 % 256,97 % 462,64 %
Krungthai Card Fgn -2,80 % -1,89 % 38,67 % 112,24 % 29,19 % 252,54 % 853,25 %
CR Capital Real Estate AG -1,00 % -1,64 % -6,83 % -12,79 % -1,64 % 235,38 % 1400,00 %
Versiko AG NA VZO -5,19 % -8,71 % 18,92 % 173,29 % 15,18 % 203,49 % 886,77 %
Baader Bank AG 12,39 % 12,39 % 31,74 % 396,09 % 43,02 % 202,38 % 151,88 %
Ab Sagax A - 2,89 % 4,23 % 15,11 % -4,19 % 201,89 % 365,25 %
Hannon Armstrong 1,86 % -6,22 % 8,38 % 76,64 % 5,50 % 198,33 % -
Gensource Potash Corp. -5,11 % -3,70 % 6,56 % 79,31 % 7,44 % 182,61 % 364,29 %
Hello Pal International Inc 1,83 % 9,15 % 28,46 % 339,47 % -7,73 % 178,33 % -
CMC Markets PLC 0,86 % -2,37 % 23,60 % 161,88 % 5,10 % 174,62 % -
Deutsche Real Estate AG 11,36 % 10,73 % 7,69 % -16,24 % 6,52 % 169,23 % 710,59 %
Lloyd Fonds AG -0,74 % -3,60 % 4,69 % 28,85 % 9,84 % 166,93 % 360,80 %